Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Toekenning extra tolkuren in werksituaties verandert

21 december 2020

In een brief aan de Tweede Kamer licht staatsecretaris Van ’t Wout toe hoe een aantal knelpunten in de tolkvoorziening opgepakt worden. Zo komt er onder andere een wijziging in de regeling voor het aanvragen van extra tolkuren in het werkdomein. Heeft iemand structureel meer tolkuren nodig op de werkvloer? Dan moet het mogelijk worden om deze uren toegekend te krijgen.

Tolkgebruikers geven aan dat het erg moeilijk is om een toekenning te krijgen voor extra tolkuren in het werkdomein. Op dit moment worden alleen extra uren toegekend in situaties die niet van structurele aard zijn. Bijvoorbeeld als iemand een inwerkperiode heeft of een cursus gaat doen.

In de kamerbrief zegt de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover: ‘Vanwege het belang dat ik hecht aan participatie, wil ik indien nodig ook extra ondersteuning mogelijk maken in structurelere situaties. UWV krijgt daarom meer ruimte voor maatwerk om ook bij een verzoek tot structureel meer tolkuren maatwerk te kunnen verlenen.’ Hoe dit precies in de praktijk gaat uitwerken, hopen we snel te kunnen laten weten.

Onderwijsvoorziening 30-plussers

Tot voor kort waren er geen onderwijsvoorzieningen voor dove en slechthorende 30-plussers. Ook dit knelpunt van de tolkvoorziening wordt opgelost, studenten die ouder zijn dan dertig kunnen voortaan een tolkvoorziening aanvragen. Dat betekent dat doven en slechthorenden die een schrijftolk of gebarentolk nodig hebben in het onderwijs, straks ook na hun dertigste nog kunnen blijven doorleren.

Meer knelpunten

In het najaar van 2019 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid gesproken met belangenorganisaties van tolkorganisaties en gebruikers (verenigd in de Kerngroep) en UWV. Hij vroeg hen om een inventarisatie van de knelpunten bij de tolkvoorziening op te stellen. Een aantal van deze knelpunten kwam ook bij de behandeling van het wetsvoorstel over de juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal aan de orde.

Knelpunt tolkvoorziening en sociale werkplaatsen

De Kerngroep gaf in de gesprekken aan dat auditief beperkte werknemers die werken op een sociale werkplaats ook toegang moeten krijgen tot de tolkvoorziening. Volgens de Kerngroep krijgen kwetsbare mensen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet altijd tolkondersteuning van hun werkgever. Maar gemeenten en sociale werkbedrijven zijn wettelijk verantwoordelijk voor het aanbieden van een tolkvoorziening. In het Wsw-budget is rekening gehouden met de kosten voor werkaanpassingen en voorzieningen.

De staatsecretaris is vooralsnog niet van plan om het huidige beleid aan te passen. Hij geeft hiervoor als reden dat hij ‘geen concrete signalen heeft ontvangen dat sociale werkbedrijven hun auditief beperkte werknemers een tolk ontzeggen.’ Navraag bij vertegenwoordigers van tolken en tolkgebruikers leidde volgens hem ook niet tot concrete casussen. Wel geeft hij aan open te staan voor signalen en kunnen vertegenwoordigers die aan hem voorleggen.

Kijk voor meer informatie over de verschillende knelpunten en huidige ontwikkelingen in de betreffende Kamerbrief.