Zoeken in Tolkcontact

Terug naar boven

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van de Tolkcontact-app. De Tolkcontact-app is een product van Berengroep B.V., Rembrandtlaan 4, 3723 BJ in Bilthoven, Kamer van Koophandel nummer: 64775542 te Utrecht BTW nummer: NL855834894B01.

1.2 Berengroep garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. 

1.4 Berengroep is gerechtigd om welke reden dan ook, het abonnement op ieder moment te beëindigen. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering van diensten uit te voeren.

1.5 Berengroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2 Abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding. 

2.3 De gebruiker kan het abonnement maandelijks kosteloos up- of downgraden.

3 Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

3.1 Door in te loggen na het aangaan van een abonnement met de inloggegevens geleverd door Berengroep, bevestigt de abonnee akkoord te gaan met de betalingsverplichting. 

3.2 Betaling van het abonnementsgeld en de gesprekskosten geschiedt aan het einde van iedere maand op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of factuur). De abonnementsprijzen vind je op de website www.tolkcontact.nl. 

3.3 Bij niet tijdige betaling – onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening – zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Berengroep gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. 

3.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. 

3.5 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, aangekondigd aan de abonnees.

4 Opzegging van het abonnement

Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee een bericht te sturen aan Berengroep. Dit kan uitsluitend schriftelijk. Informatie over de looptijd van uw abonnement kunt u opvragen bij Berengroep, 030-304 00 38 of via contact@tolkcontact.nl.

5 Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Berengroep is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om 

i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Berengroep en de abonnee 

ii) een administratie bij te houden van alle abonnees en 

iii) relevante aanbiedingen te doen van Tolkcontact-app

De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Berengroep.

6 Klachten

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Berengroep. Berengroep zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

7 Aansprakelijkheid

Berengroep is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Berengroep is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Berengroep komt. Berengroep is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Berengroep geleverd artikel, tenzij Berengroep aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Berengroep is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Berengroep gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Berengroep, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Berengroep, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Berengroep. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Berengroep. Berengroep is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Berengroep is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan, zal Berengroep de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Berengroep aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Berengroep en abonnee. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

8 Overige bepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 13 augustus 2019. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.