Tolkuren voor organisaties

Organisaties die zich specifiek inzetten voor doven, slechthorenden of doofblinden (zoals belangenorganisaties) en organisaties die bijeenkomsten organiseren waarbij tolkgebruikers tot de doelgroep behoren, kunnen hiervoor tolkuren aanvragen.

Voor bijeenkomsten waarbij meerdere tolkgebruikers tot de doelgroep behoren, kan het handiger zijn als de tolk door de organisatie geregeld wordt in plaats van door de individuele gebruikers. Hieronder leest u meer over de voorwaarden en de procedure.

Voorwaarden tolkuren voor organisaties

Om als organisatie in aanmerking te komen voor tolkuren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Uw organisatie heeft geen winstoogmerk;
  • U kunt aantonen dat u een of meerdere bijeenkomsten organiseert waar u meerdere tolkgebruikers verwacht;
  • U kunt aantonen dat tolkgebruikers expliciet tot de doelgroep van deze bijeenkomst(en) behoren;
  • U kunt motiveren waarom het bij deze bijeenkomst(en) niet de voorkeur heeft om persoonlijke tolkuren van de gebruikers in te zetten.

Organisatieuren kunnen worden ingezet als meerdere tolkgebruikers gebruikmaken van dezelfde tolk.
Is een individuele tolk nodig voor een individuele tolkgebruiker, dan kan dat niet op organisatieuren. Dat geldt bijvoorbeeld als gebruikgemaakt wordt van vierhandengebaren. Of als bij een vergadering maar één tolkgebruiker gebruikmaakt van de schrijftolk. De tolkgebruiker kan hiervoor gebruikmaken van de eigen tolkuren. Als deze tolkuren (bijna) op zijn, dan kan de tolkgebruiker extra tolkuren aanvragen voor het vrijwilligerswerk.

Tolkuren aanvragen

Organisaties kunnen meerdere keren per jaar tolkuren aan te vragen. De uren worden niet automatisch verlengd, maar kunnen ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

Wilt u tolkuren aanvragen voor uw organisatie? Stuur dan uw gemotiveerde aanvraag naar contact@tolkcontact.nl. Vermeld duidelijk het volgende:

  • Naam van de organisatie;
  • Naam en contactgegevens van de contactpersoon;
  • Voor welke bijeenkomst(en) u tolkuren aanvraagt;
  • Hoeveel tolkuren u per bijeenkomst aanvraagt;
  • Hoeveel tolkgebruikers u (ongeveer) verwacht bij de bijeenkomsten;
  • Waarom deze bijeenkomst(en) aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.

Indien een beleidsplan, plan van aanpak of ander bewijsstuk uw aanvraag kan ondersteunen of verduidelijken, kunt u deze als bijlage met uw aanvraag meesturen. Wij zullen deze vertrouwelijk behandelen.

Procedure

We nemen uw aanvraag binnen vijf werkdagen in behandeling. Na de toekenning van de tolkuren, ontvangt u van ons ook inloggegevens voor uw account in mijn.tolkcontact.nl. Via dit systeem kunt u tolkopdrachten goedkeuren en heeft u een actueel overzicht van de status van uw tolkuren.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.